تیم مدیریتی راندولا

مدیر عامل : آقای مهندس سید حمید سید کلالی ( مهندس شیمی با گرایش صنایع غذایی )

مدیر بازرگانی و ریس هیات مدیره : خانم مهندس آزاده جلالیان ( کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با گرایش صنایع غذایی )

مدیر پخش خراسان رضوی  و عضو هیات مدیره : آقای مهندس ابوالفضل جلالیان ( مهندس کامپیوتر با گرایش علوم کامپیوتر)

مسئول فنی : خانم مهندس فاطمه نیکو ( مهندسی علوم و صنایع غذایی )